Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất mới nhất

 Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất hoặc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản được phép giao dịch. Trong trường hợp đối tượng của hợp đồng mua bán là quyền tài sản thì phải có giấy tờ hoặc các bằng chứng khác chứng minh quyền đó thuộc sở hữu của bên bán. Ngoài ra các bên tham gia hợp đồng thỏa thuận các điều khoản về: Chất lượng của vật mua bán,  Giá và phương thức thanh toán,  Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán, Địa điểm giao tài sản, Phương thức giao tài sản, Trách nhiệm giao vật không đúng chủng loại, Trách nhiệm do giao vật không đúng số lượng, Thời điểm chịu rủi ro……

Dưới đây là một mẫu hợp đồng mua bán mới nhất.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Hôm nay, ngày …tháng …. năm ….., Tại: ………………………………………………..Chúng tôi gồm có:

BÊN BÁN (BÊN A):

a) Trường hợp là cá nhân:

Ông/bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Là chủ sở hữu tài sản: ………………………………………………………………………………………….

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

Ông:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Là đồng sở hữu tài sản: ………………………………………………………………………………………….

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên B gồm có:

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

BÊN MUA (BÊN B):

Ông:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

Bà:  …………………………………………………………………………..  Năm sinh:…………………

CMND số: …………………… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp …………………………………………..

Hộ khẩu:……………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………………………………………………………………………………

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán tài sản gắn liền với đất với theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Tài sản thuộc quyền sở hữu của bên A theo .............................................................., cụ thể như sau:

...................................................................................... nêu trên là tài sản gắn liền với thửa đất sau:

- Tên người sử dụng đất: ..............................................................................

- Thửa đất số: ...............................................................................................

- Tờ bản đồ số: .............................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...........................................................................................

- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ..............................................)

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ..................................................................................... m2

  + Sử dụng chung: ................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:........................................................................................

- Thời hạn sử dụng:........................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:.....................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................................................

....................................................................................................................................................

Giấy tờ về quyền sử dụng đất có: ................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

ĐIỀU 2: GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

2.1. Giá mua bán tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ..........................................................

VNĐ (Bằng chữ: ..................................................................................... đồng Việt Nam).

2.2. Phương thức thanh toán: ................................................................................

2.3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ MUA BÁN TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

3.1. Việc đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

3.2. Lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm .....................................

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

................................................................

 

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

Thuế, lệ phí liên quan đến việc mua bán tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên .......... chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 6PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 7CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

7.1. Bên A cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Tài sản thuộc trường hợp được bán tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật

c) Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:

   - Tài sản và thửa đất có tài sản không có tranh chấp;

   - Tài sản và quyền sử dụng đất có tài sản không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

e) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

7.2. Bên B cam đoan:

a) Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gắn liền với đất, thửa đất có tài sản nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, quyền sử dụng đất;

c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

d) Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

8.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… đến ngày …… tháng ….. năm …….

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị như nhau.

 

                         BÊN A                                                               BÊN B

         (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                         (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

                                            LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........ tháng .......... năm ……….. (…………………………………………………………..)

, tại: ………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi ………………………………………………………………….., Công chứng viên phòng Công chứng

số ............. tỉnh (thành phố)…………………………………………………………………………………….

 

                                                    CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là ....................................... và bên B là ...............................................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 

- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

- ..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

- Hợp đồng này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:

+ Bên A ...... bản chính;

+ Bên B ....... bản chính;

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

Số ................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

                                                          (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng này được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

(2) Việc đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện theo quy định tại Điều 95 Luật đất đai năm 2013.

  Bình luận

Hanoi HomeLand – mảnh ghép nổi bật của bức tranh đô thị Long Biên
Chiêm nhưỡng thiết kế căn hộ CH24 103m2 với 3 phòng ngủ

Đừng bỏ lỡ thông tin

Cùng 50,000 nhà đầu tư bât động sản, nhận những thông tin mới nhất của thị trường được gửi qua email hàng tuần.

Bài viết nổi bật

Kinh nghiệm đi picnic công viên Yên Sở mới nhất

Tiểu sử Phạm Nhật Vượng đầy đủ nhất - Chủ tịch tập đoàn Vingroup

Tiến độ xây dựng Feliz Homes Hoàng Mai - Cập nhật liên tục

The Terra An Hưng – Sức hút cho thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang bị “bão hòa”?

Golden Lake Giảng Võ – Mạo hiểm không khi bỏ ra gần chục tỷ đồng cho căn condotel dát vàng?

Mipec Rubik 360 Xuân Thủy – Điều đặc biệt từ dự án hiếm hoi còn sót lại tại trung tâm quận Cầu Giấy